Lịch phòng
Niên học:     Học kì:     Dãy nhà:     Phòng học:
TRƯỜNG CĐN GTVT TRUNG ƯƠNG III
                PHÒNG ĐÀO TẠO
LỊCH PHÒNG

                       PHÒNG ĐÀO TẠO TP.HCM, ngày.......tháng........năm 20.....          
NGƯỜI LẬP BIỂU