Thời khoá biểu lớp
Niên học:     Học kì:     Khoa:     Khoá:     Lớp học:
TRƯỜNG CĐN GTVT TRUNG ƯƠNG III
                PHÒNG ĐÀO TẠO
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP

CHÚ THÍCH MÔN HỌC

                       PHÒNG ĐÀO TẠO TP.HCM, ngày.......tháng........năm 20.....          
NGƯỜI LẬP BIỂU